ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง โควิด19

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 
 
 
     ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 11/2563)
1. หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวดกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือแล้วกล่าวสลามกันเท่านั้น
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือการคัดกรองผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจ 
3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเข้าศาสนสถานและขณะปฏิบัติศาสนกิจ 
4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร<----------------------1 เมตร ---------------------->
5. ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค