โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภู รุ่นที่ 5

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
    เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภู รุ่นที่ 5 โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลำภู ดำเนินการเรียนการสอนวิชาสุดท้ายนอกสถานที่ ณ โรงเรียนชาวนาบ้านละหา (เจ๊ะเหม) ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายมูฮำหมัด บิง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนาบ้านละหา (เจ๊ะเหม) และคณะ ให้การต้อนรับนักเรียนผู้สูงวัยรุ่นที่ 5 ตำบลลำภู อย่างอบอุ่น 
 
"โรงเรียนชาวนา" ตั้งอยู่บนพื้นที่ทำนากว่า 100 ไร่ ของชุมชนบ้านละหา ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อชาวบ้านเคยหันหลังปล่อยให้ทิ้งร้างมาหลายสิบปี แต่วันนี้ที่นี่เปลี่ยนไป มีโรงเรียนชาวนา และทำนาอินทรีย์ไม่พึ่งสารเคมีเเละยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทำนาให้คนรุ่นใหม่ โรงเรียนจึงเน้นวิชาด้านสุขภาพ และวิชาศาสนาเป็นหลัก สร้างความรัก ความสัมพันธ์ในชุมชน สร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้สูงอายุด้วยกัน
 
โรงเรียนมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความต้องการของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมให้ครูได้วิเคราะห์ และ สร้างสรรค์หลักสูตรแต่ละวิชา จัดทำแผนการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนการสอนโดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานที่ของโรงเรียนที่เตรียมไว้ นอกจากนี้ยังใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชน รวมถึงโรงเรียนชาวนาบ้านละหาเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ รากเหง้าของความเป็นมนุษย์
 
โรงเรียนชาวนาไม่ได้สอนให้เด็ก และเยาวชนเรียนคนในชุมชน ให้รู้แค่การทำนาซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังสอนให้เข้าใจการมีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งการผลิตอาหารขึ้นมาจากดินของตนเองที่มีอยู่ เพื่อให้ครอบครัวมีอาหารพอเพียงกับการบริโภคถือเป็นปัจจัยหลักของมนุษย์ทุกคน
 
นับเป็นอีกประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งสำหรับนักเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภู ที่กิจกรรมในครั้งนี่สามารถสร้างรอยยิ้ม และสร้างความผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขา อันงดงาม ในเมืองนราบ้านเรา