ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์.... เรื่อง​แนวทางการเข้าเยี่มผู้ป่วยในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

      งานสาธารณสุข
      อบต.ลำภู 
      073542623