ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวตำบลทุกท่าน ถึงมาตรการเฝ้าระวัง COVID19

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวตำบลทุกท่านถึงมาตรการเฝ้าระวัง COVID19 จากสมาชิกในครัวเรือนที่เดินทางกลับมาจากต่างพื้นที่ หากในครัวเรือนของท่านมี ญาติ หรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย กรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ((15 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน))
   ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งข้อมูลผู้ที่มาใหม่แก่ อสม. ในพื้นที่ของท่าน รายละเอียด ดังนี้
1. จำนวน ผู้ที่กลับมา
2. ชื่อ - นามสกุล ผู้ที่กลับมา
3. ข้อมูลที่อยู่เดิม ก่อนเดินทางกลับ
4. อาชีพ
5. อาการป่วยปัจจุบัน
เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อ COVID19 ในพื้นที่ตำบลลำภู จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ข้อมูลแก่ อสม. ใกล้บ้านท่านด้วยค่ะ
 
   งานสาธารณสุข อบต.ลำภู
   073542623