ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวลำภู ลดการใช้ถุงพลาสติก