ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดิมมาแสดงตน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของการดำรงชีวิตอยู่ ตลอดจนยืนยันว่าปัจจุบันท่านได้พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลลำภู 
 
   สถานที่ วัน เวลา ในการยืนยันตัวตัว
   ติดต่อยืนยันตัวตน ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ยืนยันตัวตนตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2563(( เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น
 
   โดยมีรายละเอียดที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ดังนี้
   ผู้สูงอายุ ให้นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
กรณีผู้สูงอายุมาแสดงด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย
   1. บัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   2. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   3. สมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
กรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนเอง เอกสารประกอบด้วย
   1. หนังสือมอบอำนาจ
(( สามารถขอรับหนังสือมอบอำนาจได้ที่ สำนักปลัด อบต.ลำภู))
   2. บัตรประชาชนผู้สูงอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   3. ทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   4. สมุดบัญชีของผู้สูงอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
   คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ให้นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
กรณีคนพิการมาแสดงด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย
   1. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   2. บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   3. สมุดบัญชี ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
กรณีผู้พิการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนเอง เอกสารประกอบด้วย
   1. หนังสือมอบอำนาจ
   2. ทะเบียนบ้านผู้พิการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   3. บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   4. สมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
สำหรับการแสดงตนในครั้งนี้ หากผู้สูงอายุ และคนพิการ ท่านใดไม่มาแสดงตนตามระยะเวลาที่กำหนด อบต.ลำภู จะชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 จนกว่าจะมีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   
   งานพัฒนาชุมชน