ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บของเสียอันตรายชุมชนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ประจำปี 2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บของเสียอันตรายชุมชนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2563 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ท่านสามารถรวบรวมขยะอันตรายในครัวเรือนมาส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ตามตารางนัดหมายนี้
   หมายเหตุ
หากมิได้นำขยะมาตามตารางนัดหมายให้รวบรวมนำส่ง ณ อบต.ลำภู ภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. งานสาธารณสุข อบต.ลำภู
073542623