ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งยุค Covid-19

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 
 
 เลือกตั้งยุค Covid-19 การ์ดไม่ตก พกปากกาส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยเข้าคูหา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลลำภู ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
 
   หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
      - บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
      - บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ
 
   ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
    1. ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง
    2. ยื่นหลักฐานแสดงตน แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ
    3. รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สีเขียว)
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สีแดง)
    4. ทำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้
       - บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
       - บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี
       - หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง
    5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
 
          เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 
          ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.