โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

          โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก

ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำภู