เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับ เลือกตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.