ขอชี้แจงเรื่อง การชำระ ค่าธรรมเนียมขยะในตำบล ลำภูทั้ง 11 หมู่บ้าน