แบบวัดการรับรู้ของผู้มิส่วนได้ส่วนเ สิยภายนอก (EIT)