กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565