ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ "กิจกรรมสานตะกร้าพลาสติก"