ประกาศเดือนมิุนายน 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหกรณ์-สีเลน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาเละฮีเล-บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมถนนชำรุด สายบูเก็ะกูนุ่ง, สายลำภู-โคกโก และสายหลังอนามัย-ทุ่งขนุน ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนต่ำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ อบต.ลำภู หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ (๔๒๐-๕๘-๐๐๐๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง