คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เขียนโดย Super User

 

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- คำสั่งองค์การบริหรส่วนตำบลลำภู เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

- คำสั่งองค์การบริหรส่วนตำบลลำภู เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 62

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสานฝันครัวพื้นบ้าน สู่อาหารสากล ประจำปี 62

สรุปภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 62

สรุปภาพโครงการสานฝันครัวพื้นบ้าน สู่อาหารสากล ประจำปี 62