ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘