ประกาศเดือนมิถุนายน 2565

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร kyocera รุ่น FS-๖๕๒๕ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น oki รุ่น B432) เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่บ้านและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่บ้านและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ฯ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถหมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๔๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ canon (๔๑๖-๕๘-๐๐๕๐) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง