การชำระภาษีประจำปี 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ
หมวด:

การชำระภาษีประจำปี 2564

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี   >>  ภายในเดือน ก.พ ของทุกปี

ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน          >>  ภายในเดือน เม.ษ ของทุกปี

 

ภาษีป้าย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย          >>  มกราคม - มีนาคม ของทุกปี

ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน