ข้อบัญญัติ

เขียนโดย Super User

ข้อบัญญัติ/กฎหมาย/คู่มือ

 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน.pdf

 คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf

 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด.pdf

 ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหาร.pdf

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ_ศ_2537.pdf

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2541.pdf

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท_(ฉบับที่2) พ_ศ_2543.pdf

 คู่มือประชาชน.pdf

 คู่มือลงทะเบียนผู้สูงอายุ อบต_ลำภู.pdf

 คู่มือการปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน.pdf