ประกาศ/มาตรการ/หลักเกณฑ์

เขียนโดย Super User

ประกาศ/มาตรการ/หลักเกณฑ์

 คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ.pdf

 วิเคราะห์ผลการประเมินฯ อบต_ลำภู ปี 2562.pdf

หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต  ปี 2562.pdf

 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมปี 2562.pdf

 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปี 2562.pdf

 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf

 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ ปี 2562.pdf

 ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562.pdf

 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2562.pdf

 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563.pdf

 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563.pdf

 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปี 2563.pdf

 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf

 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ ปี 2563.pdf

 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2563.pdf

 ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563.pdf