ประกาศ/มาตรการ/หลักเกณฑ์

เขียนโดย Super User

 

ประกาศ/มาตรการ/หลักเกณฑ์ 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

  คำสั่งองค์การบริการส่วนตำบลลำภู เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริการส่วนตำบลลำภู

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ผลการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

  มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากรกระดาษ

  แต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  มาตรการป้องกันการรับสินบน

  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

  แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปี ๒๕๖๓

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

   มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

  มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

  มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

  มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

  คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ.pdf

  วิเคราะห์ผลการประเมินฯ อบต_ลำภู ปี 2562.pdf

  หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

  ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต  ปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปี 2562.pdf

  ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ ปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562.pdf

  ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563.pdf

  ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563.pdf

  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปี 2563.pdf

  ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf

  ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ ปี 2563.pdf

  ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2563.pdf

  ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563.pdf