ประกาศ/มาตรการ/หลักเกณฑ์

เขียนโดย Super User

 

ประกาศ/มาตรการ/หลักเกณฑ์ 

 

  แต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  มาตรการป้องกันการรับสินบน

  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

  แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปี ๒๕๖๓

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

   มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

  มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

  มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

  มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

  คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ.pdf

  วิเคราะห์ผลการประเมินฯ อบต_ลำภู ปี 2562.pdf

  หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

  ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต  ปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปี 2562.pdf

  ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ ปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562.pdf

  ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2562.pdf

  ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563.pdf

  ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563.pdf

  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปี 2563.pdf

  ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf

  ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ ปี 2563.pdf

  ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2563.pdf

  ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563.pdf