รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

เขียนโดย Super User

 

   -  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

   -  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   -  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

   -  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

   -  รายงานผลการติดตาม รอบเดือน ตุลาคม - มีนาคม 2561

   -  รายงานผลการติดตาม รอบเดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563

   -  รายงานผลการติดตาม รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2561