ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นั้น
   บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ที่ 317 /2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายนามปรากฏดังภาพนี้