ประกาศเบี้ยความพิการ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้
 
   ครั้งที่ 44/2563
   ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   งานพัฒนาชุมชน อบต.ลำภู