เปิดรับสมัครโรงเรียนผู้สูงวัย

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลำภู จัดประชุมหารือ เรื่องการเปิดรับสมัครโรงเรียนผู้สูงวัย

ตำบลลำภู รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณคงเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้