ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2565

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2565
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ (ถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม)
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค๑๐๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง