ประกาศประเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ
หมวด:

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสตุอุปกรณ์ในการผีกอบรม โครงการรณรงค์ ประขาสัมพันธ์ และให้ความเบื้องต้นเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เบื้องตับ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชนฯ โดยวิถีเฉพาะเจาจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายปลักปลาพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายชอยร่วมฤดี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู อำเคอเมืองจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายชอยในสวน หมู่ที่ ๖ ตำบลสำภู อำเภอเมือง จังหวัตนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัตนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างถนน คสล.สายปลักปลาพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิส โดยวิธีคัดเสือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างถนน คสล. สายชอยร่วมฤดี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โตยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างถนน คสล.สายซอยในสวน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศห้ามทิ้งขยะและเศษวัสดุก่อสร้าง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุกัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอรดา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่บ้านและผู้ด้อยโอกาสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่บ้านและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง