นายก อบต.ลำภู เชิญประชุมด่วนคณะทำงานฯครั้งที่ 4/2564

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู ประธานคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ตำบลลำภู เชิญประชุมด่วนคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อวางมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลลำภู โดยมติที่ประชุมให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้า ตลาด ในพื้นที่ตำบลลำภู ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข.