ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่แกนนำหมู่บ้านในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)และการทำหน้ากากอนามัยพึ่งตนเอง