วันอาซูรอสัมพันธ์ 63

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   กิจกรรมต่อเนื่องอีก 1 วัน สำหรับอาซูรอสัมพันธ์ของพี่น้องชาวตำบลลำภู ซึ่งในปีนี้ประชาชนในพื้นที่หันมาใช้กล่องทัพเพอร์แวร์ หรือกล่องถนอมอาหาร ปิ่นโต รวมทั้งภาชนะ อื่น ๆ แทนการใช้ โฟม และภาชนะพลาสติกในการบรรจุอาหารกลับครัวเรือนของตนเอง  
   นับเป็นการต่อยอดจากโครงการที่ผ่านมานั่นก็คือ
    - โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยกิจกรรม 3Rs
    - โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน No Foam No Plastic
   ที่เน้นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนตำบลลำภูได้ตระหนักถึงการลดปริมาณขยะในพื้นที่ และเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมในชุมชนแบบปลอดภาชนะโฟมและนี่คือที่มาของ อาซูรอ NoFoamNoPlastic ในโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 18 กันยายน 2563 โดย กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
   
   #หมู่ที่8-หมู่ที่6-หมู่ที่11ตำบลลำภู
   #รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ