โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภู รุ่นที่ 5

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   เริ่มทำการเรียนการสอนกันไปแล้วสำหรับ "โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภู รุ่นที่ 5"โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลำภู...ซึ่งมีความมุ่งหวังที่อยากจะให้ผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคมซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องวิชาชีพ...วิชาการ...และวิชาชีวิตเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาวะพึ่งพิงตลอดจนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
   #คุณภาพชีวิตที่ดี
   #รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ