โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ "อนุรักษ์" ลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
ลำภูกับต้นลำพู....มีความสัมพันธ์กันอย่างไร??
   ตำบลลำภู มีลักษณะความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทร้อยละ60 ของพื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์ธรรมชาติหลากหลายประเภทยังคงงดงามรอการพบเจอของผู้คน เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เยาวชนถือเป็นกำลังหลักสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ ในพื้นที่ที่จะแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจและหวงแหนในถิ่นกำเนิดของตน