ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

     -  ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายทำเนียบ-รามา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๖ ตำบลลำกู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สาย

     -  ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายลำภู-โคกโก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำกู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สาย

     -  ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบนมีฝาปิด สายกาเสาะ จาหลง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สาย

     -  ช่อมแขมถนนหินคลุกภายในตำบลลำภู หมู่ที่ ๑-๑๑ และคอสะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ โครงการ

     -  จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทำเนียบ-รามา หมู่ที่ 6 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทำเนียบ-รามา หมู่ที่ 6 ตำบลลำภู อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

     -  จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายต้นมะขาม หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นมะขาม หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

     -  ก่อนรีตเสริมเหล็ก สายชอยทุเรียนนก ๒ พร้อมคูระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สาย

     -  เสริมผิวถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต สายบาโง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู อำเกอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ โครงการ

     -  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแนบแอสฟัลท์ติก พร้อมยกระดับ สายลำภู-โคกโก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สาย