รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

เขียนโดย Super User

 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ครั้งแรก เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

   report.pdf