ประกาศเดือนพฤษภาคม

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

   -  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ, ๒๕๔๐

   -  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

   -  เรื่อง ประกาศผัชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเครือข่ายอินทอร์เน็ตและระบบสื่อสารภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ใด้รับการคัดเลือก

   -  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสารภายในองค์กร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon g1010 หมายเลชครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ อบต.ลำภู หมายเลขทะเบียน กง ๔๑๘๖ นราธิวาส (กู้ชีพ กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง