รางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 ขอแสดงความยินดีกับ พี่ฉิ้ม ทัศนีย์ ศรีระนำ กับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2564