ตรวจการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลักปลา ต.ลำภู ประจำปี 2564

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 16 ก.พ 64 เวลา 10.00 น.นายธนัทนน วันมหามาตร ปลัด อบต.ลำภู พร้อมคณะกรรมการ ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.ลำภู ให้ตรวจการติดตามและ

ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลักปลา ต.ลำภู ประจำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.