โครงการเผชิญการระบาดของโควิด-19 และโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส covid-19

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.นายอำมร  เทพกำเนิด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเผชิญการระบาดของโควิด-19 

และโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่ดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลลำภู ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภูและองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู