พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภูรุ่นที่ 6

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางปรียา  เกิดก่อ ท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภูรุ่นที่ 6

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อชุมชน ลดภาวะความเครียดและภาวะพึ่งพิง ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลลำภูต่อไป