ลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ความรู้ และคำแนะนำในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัส COVID-19

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายอำมร เทพกำเนิด นกยก อบต.ลำภู ในนามประธานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ตำบลลำภู พร้อมคณะกรรมการศูนย์ ฯ ลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ความรู้ และคำแนะนำในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อผู้มาใช้บริการร้านค้า แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลลำภู