พัฒนาพุทธมณฑลเขากง

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   นายกมีนโยบายบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์พัฒนาพุทธมณฑลเขากงจังหวัดนราธิวาส ให้มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย เป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบศาสนกิจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด