กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนในโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะจากครัวโดยกิจกรรม 3Rs รุ่นที่ 3

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำภู ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนในโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะจากครัวโดยกิจกรรม 3Rs รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายในการดำเนินโครงการนี้
 
           กิจกรรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ
            1. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขนุน
            2. หมู่ที่ 5 บ้านรามา
            3. หมู่ที่ 6 บ้านทำเนียบ
            4. หมู่ที่ 7 บ้านกาเสาะ
 
          โดยมีกิจกรรมในการฝึกอบรม คือ
            - กิจกรรมการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวัน
            - กิจกรรมการสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
            - กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ