โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   ระหว่างวันที่ 4-7 และ 10 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูดำเนินโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนที่ 4 โรงเรียนบ้านปลักปลา)
 
โดยจัดฝึกอบรมภายในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำภูจำนวน 5 โรงเรียน คือ
  - โรงเรียนบ้านทำเนียบ
  - โรงเรียนวัดลำภู
  - โรงเรียนวัดโคกโก
  - โรงเรียนบ้านปลักปลา
  - โรงเรียนบ้านรามา
 
ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง คือ
  - เทศบาลเมืองนราธิวาส
  - เทศบาลตำบลกะลุวอ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
  - องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
  - องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
 
และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
  - องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
  - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
 
โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีปิด และมอบวุฒิบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และวิทยากร