โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การยริหารส่วนตำบลลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส การจัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ และสุขอนามัยในเด็ก และคนในครอบครัว ตลอดจนสามารถปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้มีภาวะโภชนาการสมวัย และบริโภคอาหารที่ที่ดี ปลอดภัย ถูกหลักอนามัยได้ และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลามาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้