ประชุมแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ คณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลลำภู ในการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลลำภู และ
ร่วมจัดทำแผนการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติต่อไป