โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ดำเนินการจัดโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายยะยา เปาะสา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด
   วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ ให้พร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 4.0 ต่อไป