วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 

วิสัยทัศน์ (Vission)

         วิสัยทัศน์  “ตำบลน่าอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า                     

                          สู่สังคมสันติสุข”

 

พันธกิจ (Mission)

         ๑.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ

         ๒.ส่งเสริมและพัฒนางานคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน

         ๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

         ๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

         ๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

         ๖.ส่งเสริม สนับสนุน และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ของเด็ก

             เยาวชนและประชาชน

         ๗.พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรและปรับปรุงองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

         ๘. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามวัยและพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษา

              ขั้นพื้นฐาน

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

         ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

         ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย

         ๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

         ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

         ๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล