ข้อมูลพื้นฐาน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         ข้อมูลทั่วไป    

   องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ และได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ปัจจุบันจัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

          ที่ตั้ง

   องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๗  ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส  ๗ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  ๒๓,๗๕๒ ไร่ (๓๗.๓๘ ตารางกิโลเมตร) พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มผิวดินปนทราย และดินเหนียวบางส่วนฤดูฝนมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ ๒๑,๓๖๙ ไร่ ที่อยู่อาศัย ๒,๓๕๖ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

                ทิศเหนือ             ติดต่อกับเขตตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                ทิศใต้                 ติดต่อกับเขต ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันตก         ติดต่อกับเขตตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับเขตตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประกอบด้วย หมู่บ้านจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่         

                    หมู่ที่ ๑ บ้านคลองไทร                          หมู่ที่ ๒ บ้านลำภู

                    หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขนุน                             หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก

                    หมู่ที่ ๕  บ้านรามา                               หมู่ที่ ๖ บ้านทำเนียบ

                    หมู่ที่ ๗ บ้านกาเสาะ                             หมู่ที่ ๘ บ้านปลักปลา

                    หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งงาย                              หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก

                    หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง

           ประชากร   ( ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ )

                ประชากรทั้งสิ้น       ๑๒,๕๗๔    คน

                ชาย                         ๖,๒๔๐     คน

                หญิง                        ๖,๓๓๔     คน

                จำนวนครัวเรือน        ๓,๖๘๗     ครัวเรือน

 

 

ตารางข้อมูลจำนวนประชากรตำบลลำภู อ. เมือง จ. นราธิวาส
ณ  เดือน  มีนาคม  ๒๕๖๔
 
    หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
๑๐
๑๑
 บ้านคลองไทร
 บ้านลำภู
 บ้านทุ่งขนุน
 บ้านโคกโก
 บ้านรามา
 บ้านทำเนียบ
 บ้านกาเสาะ
 บ้านปลักปลา
 บ้านทุ่งงาย
 บ้านทุเรียนนก
 บ้านบาโง
๓๕๐
๓๕๒
๓๙๕
๒๒๘
๑๙๗
๒๗๓
๒๔๑
๙๒๙
๒๓๓
๕๒๐
๖๙๖
๗๖๑
๓๖๓
๖๕๕
๒๙๔
๔๖๗
๖๓๒
๓๑๓
๘๑๑
๔๕๖
๕๕๘
๙๕๑
๕๘๘
๔๑๒
๗๔๖
๓๐๓
๔๖๗
๖๕๗
๓๒๑
๗๗๑
๔๔๔
๕๖๖
๑,๐๑๓
๑,๓๔๗
๗๗๕
๑,๔๐๑
๕๙๗
๙๓๔
๑,๒๘๙
๖๓๔
๑,๕๘๒
๙๐๐
๑,๑๒๔
๑,๙๖๔
 
     รวม
๔,๓๘๙
๖,๒๖๑
๖,๒๘๘
๑๒,๕๔๙

 

            การศึกษา

                โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง

                        - โรงเรียนวัดลำภู

                        - โรงเรียนบ้านรามา

                        - โรงเรียนบ้านทำเนียบ

                        - โรงเรียนบ้านปลักปลา

                โรงเรียนมัธยมศึกษา   ๑ แห่ง   ( โรงเรียนขยายโอกาส ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น )

                        - โรงเรียนวัดโคกโก 

                โรงเรียนสอนศาสนา    ๑ แห่ง

                        - โรงเรียนสานียาตุลอิสลามิยะห์     หมู่ที่ ๖ 

            สาธารณสุข

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง

                        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒    รับผิดชอบ ๑๑  หมู่บ้าน

            ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                        -  ที่พักสายตรวจ ๑ แห่ง  คือ    ๑. ที่พักสายตรวจบ้านปลักปลา    

            ทรัพยากรธรรมชาติ

                        -  มีแม่น้ำไหลผ่าน ๒     คือ      ๑. แม่น้ำยะกัง ไหลผ่านหมู่ที่ ๑,๗,๑๐ และ ๑๑

                                                                     ๒. แม่น้ำบางนรา ไหลผ่านหมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งงาย

                        -  มีลำคลองจำนวน ๕ สาย คือ คลองแม่ค้อ, คลองแม่กง, คลองแม่ลำภู, คลองบางเค็ม, คลองแม่บังหยัง

             การคมนาคม

                        -        ทางหลวงแผ่นดิน ๓ สาย

                                                ๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๕ ถนนสายนราธิวาส – ระแงะ

                                                ๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ถนนสายนราธิวาส – ปัตตานี

                                                ๓. ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส – ปัตตานี

                        -     ถนน คสล.                    จำนวน    ๓๙   สาย

                        -     ถนนลาดยาง                 จำนวน    ๒๕   สาย

                        -     ถนนหินคลุก                  จำนวน    ๑๐   สาย

                        -     ถนนลูกรัง                      จำนวน      ๓   สาย

                        -     ถนนหินคลุกคอนกรีต      จำนวน      ๕   สาย

              สถาบันทางศาสนา

                        -     วัด                   ๓     แห่ง

                        -     มัสยิด              ๙     แห่ง

                        -     สุเหร่า              ๙     แห่ง

                        -     วัดคาทอลิก      ๑     แห่ง

             ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

      โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

              องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ประจำ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างด้านการบริหารงานและจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร   โดยกำหนดรายละเอียดโครงสร้างไว้ดังนี้

                         ฝ่ายบริหาร จำนวน      คน   ประกอบด้วย

           ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                               จำนวน     ๑   คน

           ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                         จำนวน     ๒   คน

           ๓. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                จำนวน     ๑   คน

                         - ฝ่ายนิติบัญญัติ   จำนวน   ๒๒ คน   ประกอบด้วย

           ๑. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                         จำนวน         ๑    คน

           ๒. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                   จำนวน         ๑    คน

           ๓. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                     จำนวน         ๑    คน

           ๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                          หมู่บ้านละ    ๒   คน  

                        ฝ่ายพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน  ๓๑   คน   ประกอบด้วย

           ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

               พนักงานส่วนตำบล   จำนวน    ๙    คน    พนักงานจ้าง    จำนวน    ๑๔   คน

           ๒. ส่วนโยธา

               พนักงานส่วนตำบล   จำนวน    ๒    คน    พนักงานจ้าง     จำนวน    ๔    คน

           ๓. ส่วนการคลัง  

               พนักงานส่วนตำบล   จำนวน    ๔    คน     พนักงานจ้าง    จำนวน    ๒    คน

           ๔. ส่วนการศึกษา

               พนักงานส่วนตำบล   จำนวน    ๒    คน     พนักงานจ้าง    จำนวน    ๑    คน

              งบประมาณ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มีรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓๗,๗๘๗,๙๘๖.๖๗ บาท

                   รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จัดเก็บเอง ๑,๓๖๓,๔๗๕.๕๒     บาท

                   รายได้ที่รัฐจัดสรรให้      ๒๑,๒๔๐,๘๘๔.๑๕    บาท

                   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   ๑๕,๑๘๓,๖๒๗.๐๐    บาท

              เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

   องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ปรับระบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ    โดยเน้นความสะดวกรวดเร็ว   และความพึงพอใจของประชาชนในการบริการ โดยใช้เทคโนโลยี   เช่น การใช้วิธีสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตตำบล   เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน และมีเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ดังนี้

                                     ๑. รถยนต์ส่วนกลาง          ๒     คัน

                                     ๒. รถจักรยานยนต์            ๒     คัน

                                     ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์     ๑๗     เครื่อง      

                                     ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตตำบล     ๑    เครื่อง

                                     ๕. รถเก็บขยะ                   ๒     คัน

                                     ๖.  รถกระเช้า                   ๑      คัน

                                     ๗. รถบรรทุกน้ำ                ๑      คัน 

                                     ๘. เครื่องพ่นหมอกควัน     ๒     เครื่อง

                                     ๙. รถกู้ชีพ                       ๑      คัน