ประกาศเดือนกรกฎาคม2565

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคาร ศพด. อบต.ลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุอุปรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายทำเนียบ-รามา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายทุ่งงาย-ปลักชิด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๙ ตำบลลำภู อำเกอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายลำภู-โคกโก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร kyocera รุ่น FS-๖๕๒๕ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง