ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนเมษายน 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ
หมวด:
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนเมษายน 2567
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานกำจัดขยะ") สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป่ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชุม เรื่องการป้องกันสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลลำ (งานส่งเสริมสุขภาพ) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำาอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานวิเคราะห์) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘0-๔๔๔๖ นราธิวาส (๗ รายการ) งานรักษาความสะอาด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเปิดผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมสนามแช่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแช่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ค่าเสื้อนักกีนาพร้อมสกรีน และถ้วยกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมรถยนด์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๙ นราธิวาส จำนวน ๘ รายการ โดยวิซีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง